Comparison of Equality

Comparison of Equality   การเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกัน

as…….as , the same as

as + (คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษ)  + as =  เท่ากับ,เหมือนกับ

.Nipon is as tall as Dank.   นิพนธ์สูงเท่ากับแดง

( =   Nipon is as tall as Dank is tall .)   tall อยู่หลังกริยา is

She works as carefully as he.      หล่อนทำงานรอบคอบเท่ากับเขา

( = She works as carefully as he works carefully.) carefully ขยายกริยา  works

ในประโยคปฏิเสธ  อาจใช้  so….as แทน as…….as ( แต่ใช้ as…….as  ได้เสมอ )

ถูก : Nipon is not so tall as Dang .  นิพนธ์ไม่สูงเท่ากับแดง

ถูก : Nipon is not as tall as Dang .  นิพนธ์ไม่สูงเท่ากับแดง

ถูก : Suda doesn’ t work as carefully as Ladda .    สุดาทำงานไม่รอบคอบเท่าลัดดา

ถูก : Suda  doesn’ t  work so carefully as Ladda .

the same + ( คำนาม) + as =เหมือนกันกับ  เช่นเดียวกับ

( หลัง the same เป็นคำนาม )

He has the same book as mine .

His car is the same color as yours .

( รถของเขาสีเดียวกับรถของคุณ )

ในกรณีที่ข้อความอื่นชัดเจนอยู่เเล้วว่าหมายถึงสิ่งใด ก็ไม่ต้องมีคำนามหลัง the same  อีก  คงใช้   the same as  ได้ทันที

His book is the same as mine . หนังสือของเขาเหมือนกับของผม

Advertisements